Вы здесь

Богослужебные тексты о еретиках

Интересная выдержка из последования вечерней службы в день памяти святых отцов 6-ти Вселенских соборов.

Христос Заповедал нам любить врагов, молиться о них.

Но, видимо, есть очень большая разница между нашими личными врагами, которые по слову святителя Николая Сербского на самом деле "друзья взыскательные" и врагами Истины и Церкви Христовой

В любом случае, для истинного подвижника и ученика Христа участь сознательных еретиков, наверное, должна быть поводом для особого плача, плача любви ко всем людям.

Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит (Мф 18:7)

 

Раздра́нную Христо́ву ри́зу/ и растерза́нную пе́сиими че́люстьми/ му́дре сши́сте, честни́и отцы́,/ зре́ти наготу́ Сего́ ника́коже терпя́ще,/ я́коже Сим и Иа́феф оте́ческую дре́вле,/ посрами́сте несмы́сленнаго/ и того́ едино-мы́сленники,// Ария, гне́ву тезоимени́таго.

Македо́няны, и несториа́ны,/ и евтихи́аны, и диоско́ряны,/ аполлина-риа́ны же, и савеллиа́ны, и севи́ряны,/ во́лки тя́жкия, прише́дшия в ко́жах о́вчиих,/ дале́че от ста́да Спа́сова/ я́коже и́стиннии па́стырие отгна́сте,/ на́ги от кож о́вчиих треокая́нныя поста́вльше изря́дне.// Те́мже вы ублажа́ем.

Апо́стольских преда́ний/ изве́стнии храни́телие бы́сте, святи́и отцы́,/ Святы́я бо Тро́ицы единосу́щное правосла́вно пропове́давше,/ Ариево ху-ле́ние собо́рне низложи́сте,/ с ни́мже и Македо́ния духобо́рца обличи́вше,/ осуди́сте Несто́рия,/ Евти́хия и Диоско́ра,/ Саве́ллия же и Севи́ра без-гла́внаго./ Ихже пре́лести испроси́те изба́витися нам/ и нескве́рну на́шему житию́// в ве́ре сохрани́тися, мо́лимся.

Моле́бную па́мять днесь Богоно́сных отце́в,/ от всея́ вселе́нныя со-бра́вшихся/ во све́тлем гра́де Нике́йстем,/ правосла́вных собра́ния,/ благо-че́ствующе ве́рно, пра́зднуем./ Си́и бо лю́таго Ария безбо́жное веле́ние бла-гочестному́дренне низложи́ша,/ и от Собо́рныя Це́ркве собо́рне того́ из-гна́ша,/ и я́сно Сы́на Бо́жия Единосу́щна и Соприсносу́щна,/ пре́жде век Су́ща,/ всех научи́ша испове́дати во изображе́нии ве́ры,/ изве́стно и благо-че́стно сие́ изложи́вше./ Те́мже и мы, Боже́ственным их повеле́нием по-сле́дствующе,/ изве́стно ве́рующе, слу́жим/ со Отце́м Сы́ну и Ду́ху Всесвя-то́му во Еди́ном Божестве́,// Тро́ице Единосу́щней.

Иже от Нике́и, я́коже от не́коего небесе́,/ всю́ду возгреме́вше Сло́во Жи-ва́го Отца́ и Сего́ показа́вше враги́, гро́мом избие́ны,// свяще́нными словесы́ да почту́тся.

Духобо́рцев дух лука́вый Святы́м Ду́хом Христо́с от Своея́ Це́ркве дале́че отгна́,// вторы́м де́йством Собо́ра совокупи́в.

Христобо́рца пре́лесть изгна́ Несто́рия Кири́лл, Собо́ра нача́льник,// и́же я́сно Де́ву Мари́ю испове́да, Бо́гу Ма́терь Чи́стую.

Оте́ц благочести́вое собра́ние, сте́кшееся иногда́ на Евти́ха,/ вои́стинну Спа́са пропове́да в неразде́льных естества́х сугу́бых,// Боже́ственнаго отца́ Кири́лла уче́нием ше́ствующее я́ве и пребыва́ющее.

Число́ шестьсо́т тридеся́тое благочести́вейших муже́й,/ Евти́хову пре́лесть и Севи́рову е́ресь низло́жше,/ достиго́ша воспе́ти си́це:/ Христа́ во двою́ существу́ пропове́дуем,// ше́ствующе рече́нием Кири́лла блаже́ннаго.

Иже не пропове́дует, во двою́ естеству́ и де́йствиих Христа́, Сло́во Отчее,/ прии́мет ана́фему,/ четве́ртый бо Собо́р святы́х оте́ц единому́дренно си́це пропове́да.// Вси у́бо их да ублажи́м.

Тва́ри служи́тель я́влься Арий безу́мный,/ и Македо́ний па́ки ме́рзок я́влься,// в гее́нне о́гненней ра́вно му́чатся со е́ллины.

Седмию́ Собо́ры свяще́нными святы́х оте́ц/ честну́ю Це́рковь уясни́л еси́, Христе́,// я́коже седми́х свети́льник све́том пре́лести тьму прогна́в дале́че.

Ста́до Твое́, Сло́ве, погубля́ет многообра́зная кра́ста ерети́к,// па́стырие же Твои́х слове́сных ове́ц уче́нием сие́ премени́ша.

Иже Севи́ра безсту́дно прекло́ншеся словесе́м, я́да смертото́чнаго ис-по́лненным,/ посрами́теся при́сно, отлуча́ющеся вси Це́ркве,// я́коже во́лцы и пси хи́щнии.

Лико́вственницы и ве́рнии, Вседе́теля и Спа́са/ во двою́ неразде́льных существа́х и хоте́ниих сугу́бых и де́йствиих почита́ем,// те́мже Севи́ра пре́лести вконе́ц отвраща́емся.

Прииди́те, Севи́ра и Иа́кова неблагополу́чных пре́лесть,/ с си́ми Фео-до́сия, Диоско́ра отме́щем я́ве,// четве́ртый же Собо́р благочести́вых оте́ц воспое́м пе́сньми Боже́ственными.

Рцы нам, безу́мный Севи́ре и су́етный:/ еди́но естество́ сло́жно безнача́льно, свет Сло́во Отчее и Сы́на?/ Аще бо си́це рече́ши, и друго́е естество́ знамена́л еси́:// плоть бо и Сло́во, не еди́но существо́, но сугу́бо су́щее, окая́нне.

Еди́но ре́кши естество́ Сло́ва, наведе́ вопло́щшееся естество́ чело-ве́чества,/ кроме́ измене́ния вся́чески и смеше́ния,/ александри́ом учи́тель же и председа́тель,// я́сно два естества́ и хоте́ния науча́я правосла́вно му́дрствовати хотя́щих.

Два естества́ Христо́ва вси пропове́даем неслия́нно,/ вся́кое нече́стие Ев-ти́хия, ве́рнии, а́бие и Диоско́ра безу́мнаго попира́юще,// после́дуем пре-де́лу святы́х оте́ц и Кири́лла Боже́ственнаго рече́нием.

Боже́ственный виногра́д Христо́в, и́же от Еги́пта пренесе́н,/ те́мнаго от-ча́янна губи́теля зве́рие пе́рвее пояда́ху,// пра́щею же святы́х оте́ц дале́че отгна́шася.

Боже́ственным сия́нием трисия́нным ум просве́щше,/ честни́и отцы́ Еди́наго пропове́даша Честны́я Тро́ицы Христа́ Го́спода,// сугу́ба естествы́ и хоте́нии.

В ве́щных, я́коже в серафи́мских, му́дрыми отцы́, о Тро́ице,/ Це́рковь оне-беси́ся, Трисвяту́ю песнь при́сно Тебе́ пою́щи,// собира́ет Тро́ическое Твое́ Еди́но Божество́.

О Севи́ре! Есте́ств Христо́вых не слива́й лю́те, законопресту́пне,/ и́бо жри́телие и преблаже́ннии учи́телие вси,// во двою́ существу́ и во Еди́ном Христо́вом Лице́ провозвести́вше, всем изложи́ша.

Прия́т естество́ челове́ческое я́ве Безнача́льный, Отчее Сло́во,/ я́ко Чело-веколю́бец, хотя́ уще́дрити нас, поги́бших.// Те́мже Того́ пропове́дую во двою́ существу́ и хоте́нию.

Низложи́в Севи́ра четве́ртый Собо́р и Диоско́ра, Христа́ ху́лящия,/ изве-ща́я сви́ток Лео́нта, первоседа́льника Ри́мскаго, зело́ до́бре,// сугу́ба естест-ва́ Спа́сова несеко́мо явля́я.

Седмь столпо́в утверди́ прему́дрость Бо́жия,/ Твою́ Це́рковь, Влады́ко, седмочи́сленными Собо́ры свяще́нных оте́ц// неукло́нну соблюда́ему от вся́ких ересе́й.

Стыд лица́ да покры́ет Евти́хия и Диоско́ра, слия́ние буесло́вивших есте-ства́ Христо́ва:// не в привиде́нии бо, но во обоже́нии естество́ земно-ро́дных прия́т.

Два посла́ния Кири́лла, я́же ко Си́нгелу по́сланная иногда́,/ восто́ку пре-облада́ющу, облича́ют Севи́рову всю пре́лесть,// благоче́стно Христа́ пропо-ве́дующая.

Кири́лл Христа́ пропове́дует во двою́ естеству́ и де́йствиих сугу́бых,/ Се-ви́ра несмы́сленнаго е́ресь отсеца́я.// Те́мже вси во уче́ниих того́ пребу́дем.

Апо́стол пропове́дание и оте́ц догма́ты/ Це́ркве еди́ну ве́ру запечатле́ша,/ я́же и ри́зу нося́щи и́стины, истка́нну от е́же свы́ше Богосло́вия,// исправ-ля́ет и сла́вит благоче́стия вели́кое та́инство.

Вавило́нскаго у́бо зми́я разрази́ Дании́л пе́рвее,/ моли́твами же оте́ц про-ся́деся лю́тый еги́петский змий,// я́ве Арий, пояда́ющий Христо́во ста́до.

Непроще́ным нече́стием негодова́ волк Македо́ний,/ прирази́вся Ду́ху, обожа́ющему челове́ки// и вся ба́нею Креще́ния на пе́рвую добро́ту вооб-ража́ющу ве́рныя.

Диоско́р, и Евти́х, и Севи́р Левиафа́м,/ трие́, слива́ющии и смеша́ющии Хри-сто́ва существа́ смеше́нием у́мным,// к Тро́ице Честне́й прирази́шася де́рзостию.

Во двою́ у́бо естеству́ и де́йствиях испове́дающе Христа́,/ несли́тне, не-прело́жне, пре́лесть Севи́ра побежда́ем,/ те́мже, пло́ти прия́тием страсть претерпе́вшему, вопие́м Ему́:// благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Еди́наго разуме́ем, Иже на дре́ве и в не́дрех Оте́ческих,/ я́ко Бо́га в Вы́шних и во гро́бе, я́ко совокупле́нна пло́тию./ Ему́же пое́м, согла́сно взы-ва́юще:// благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Ариево истоща́ние, пресече́ние же, Бо́га умаля́ющаго, ве́рнии,/ соедино-мы́слие а́бие Саве́ллиево,/ Тро́ическия враги́ возненави́девше, Тро́ице возо-пие́м:// благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Якоже еди́наго ко́рене о́трасли Богоса́дны, Сын и Дух возсия́вше:// и́бо Оте́ц Единовино́вен есть, Безле́тный, Безле́тным Ли́цам Единоче́стен.

Из чре́ва невеще́ственна безле́тно возсия́л еси́,/ Единосу́щное Сло́во Отцу́ и Ду́ху,// но нас ра́ди в ле́тнюю всели́ся веще́ственную утро́бу еди́ныя Богоро́дицы.

Разжже́нныя стре́лы огне́м духо́вным/ в студе́ная сердца́ враго́в вон-зо́шася еретико́в и на смерть удави́ша их// совокупле́нии оте́ц седмо-чи́сленных и Боже́ственных.

Не ли́цы Еди́наго Христа́ сла́вим, не смеше́нием существа́ Сего́ соединя́ем:/ Еди́н бо Сый и То́йже Лице́м, раздвоя́ется естествы́,// Де́во, Твой Сын и Соде́тель.

Да постыдя́тся ли́ца, и да заградя́тся уста́,/ не пропове́дающих во двою́ естеству́/ несеко́мо, непрело́жно же и несли́тно, Еди́наго Сы́на:/ благочес-ти́вии бо мы прославля́ем,/ и́нако у́бо и и́нако, де́йствовати же и хоте́ти Христу́,// не у́бо ли́цы, но во двои́х естества́х.

Иже Иа́кова иму́щии Кенто́на назва́ние, того́жде и́мя себе́ напису́ющии, отвеща́йте нам:/ а́ще в назва́нии его́ вы в купе́ли крести́стеся дре́вле?/ Те́мже сих ра́ди благода́ти Христа́ отступи́сте вои́стинну,// во́лею со лжи́вым сим безсту́дствующе.

Не подоба́ет приложи́ти или́ оста́вити что Свяще́ннаго Преда́ния право-сла́вныя на́шея ве́ры:/ в не́йже бо ве́рно крести́хомся,// а и́же приложи́тели сея́ ве́ры впра́вду пре́дани бу́дут преще́нию прокля́тия.

Ра́достию се́рдца вси взыгра́им, свяще́нныя Собо́ры оте́ц совоку́пльше:/ тех бо ра́ди свет ви́дехом правосла́вия.// Свети́льницы бо яви́шася, вся на-ставля́юще к пра́вым уче́ния обре́тением.

Душа́м испро́сим очище́ние и благоче́стно житие́ препроводи́ти по-тщи́мся,/ я́ко да прича́стницы бу́дем святы́м отце́м,// и́же скры́ша пра́вых уче́ний бога́тство нам, ча́дом их.

Преше́д Севи́р Христо́ву благосла́вную Це́рковь льсти́вый,/ и отмще́ние сове́том оте́ц благочести́вых хуле́ния ра́ди и хитростносло́вия своего́ прия́т пра́ведно,// и отрева́ется учи́телей сосло́вия, осужде́нный.

Естества́ Христо́ва что слива́еши и смеше́ние вво́диши и сли́тие,/ Кре́стную страсть и погребе́ние прилага́яй безстра́стному Божеству́/ Единоро́днаго Сло́ва Бо́жия, о окая́нне Севи́ре?// Те́мже вели́каго твоего́ хуле́ния гнуша́емся.

Бро́ви и де́рзость вку́пе вражде́бных рожде́йся от Де́вы низложи́/ и со-ве́ты злосло́вящих Соде́теля,/ ве́рных же Собо́р утверди́ непоколе́блем, я́ко Бог,// рог вознесы́й и ве́рою укрепи́вый, да Тя вси велича́ем.

Оте́ц Боже́ственных днесь па́мять пра́зднующе, моле́ньми тех мо́лим, Всеще́дре:/ вся́каго вре́да ересе́й изба́ви лю́ди Твоя́, Го́споди,// и вся спо-до́би Отца́, Сло́во сла́вити и Всесвята́го Ду́ха.

Все собра́вше душе́вное худо́жество,/ и Боже́ственным Ду́хом сразсмот-ри́вше,/ Небе́сный и честны́й Симво́л ве́ры/ честни́и отцы́ богопи́санне на-черта́ша,/ в не́мже я́вственнейше/ ро́ждшему Собезнача́льнаго Сло́ва нау-ча́ют/ и всеи́стинно Единосу́щнаго,/ апо́стольским после́дующе я́ве уче́нием,/ благосла́внии и пребога́тии,// вои́стинну и Богому́дрии.

Все прие́мше, у́мное сия́ние Свята́го Ду́ха,/ преесте́ственное благосло́вие/ кра́ткими глаго́лы и мно́гим ра́зумом/ богодухнове́нно провеща́ша,/ я́ко Христо́вы пропове́дницы,/ Ева́нгельских предста́телие уче́ний, блаже́ннии,/ и благочести́вых преда́ний,/ свы́ше прие́мше сих открове́ние я́ве// и про-све́щшеся, изложи́ша ве́ру Богонауче́нную.

Все собра́вше па́стырское иску́сство/ и я́рость подви́гше ны́не пра́веднейшую,/ отмсти́тельне тя́жкия отгна́ша и па́губныя во́лки,/ пра́щею Ду́ха изве́ргше от церко́внаго исполне́ния,/ па́дшия я́ко к сме́рти/ и я́ко неисце́льно неду́говавшия,/ Боже́ственнии па́стырие,/ я́ко раби́ и́стиннейшии Христо́вы,// и Боже́ственнаго пропове́дания таи́нницы свя-ще́ннейший.

Святы́х отце́в лик,/ от коне́ц вселе́нный сте́кшийся,/ Отца́, и Сы́на, и Ду́ха Свята́го/ Еди́но Существо́ научи́ша и естество́,/ и та́йну Богосло́вия я́сно преда́ша Це́ркви./ Ихже похваля́юще, ве́рою ублажи́м, глаго́люще:/ о Боже́ственный по́лче,/ Богоглаго́ливии ору́жницы ополче́ния Гос-по́дня,/ зве́зды многосве́тлыя мы́сленныя тве́рди,/ таи́нственнаго Сио́на необори́мии столпи́,/ миродохнове́ннии цве́ти ра́йстии,/ всезла-та́я уста́ Сло́ва,/ нике́йская похвало́, вселе́нныя украше́ние,// приле́жно моли́теся о душа́х на́ших.

 

Источник: последование.рф/posledovaniya/posledovaniya-2017/

 

Опубликовано 2 октября, 2017 - 18:13
 

Как помочь центру?

Яндекс.Деньги:
41001964540051

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЛАГОПРАВ"
р/с 40703810455080000935,
Северо-Западный Банк
ОАО «Сбербанк России»
БИК 044030653,
кор.счет 30101810500000000653